31 Temmuz 2019 Çarşamba

Üç Kitap Daha Çıktı!

Kırk Hadiste İman ve İslam
Te'lif: İmam Ebu Bekr el-Âcurrî
Tercüme ve Tahkik: Ebu Muaz

Kıyametin Üç Büyük Alameti
Te'lif: Mecdi Muhammed eş-Şihavi
Tercüme ve Tahric: Ebu Muaz

Niçin?
Te'lif: Ebu Nuceyd el-Mekkî
Tercüme ve Tahric: Ebu Muaz


24 Haziran 2019 Pazartesi

Altın Kâideler Çıktı!

        
 Altın Kaideler Şerhi Çıktı 
400 Sayfa, Ciltli, 

30 Haziran 2018 Cumartesi

Modern Bilimsel Hurafeler Kitabı Çıktı

Modern Bilimsel Hurafeler Kitabı Çıktı

Ciltli, ithal kağıt, 432 sayfa, renkli fotoğraflar
* Dünyanın Şekli ve Hareketi
* Güneşin, Ayın ve Yıldızların Mâhiyeti
* Uzay ve Uzaylılar
* Yer Çekimi
* Sigara Hakkındaki Gerçekler ve Dindeki Hükmü
* Astronomik Hesaplara Dayalı Namaz, İftar ve Sahur Vakitlerinin Bid'at Oluşu
* Çağın Yeni Putları
Fiyatı: 20 Tl.
sipariş için: darussunne@hotmail.com
Whatsapp: 05424989021

28 Mayıs 2017 Pazar

Zeberced 3 Cilt Olarak Yayınlandı

Buhari ve Muslim'in Şartlarına Göre Hadisler
Zeberced
3 cilt, ithal kağıt(el-Mustedreku'z-Zeberced Min Ahadisi'n-Nebiyyi'l-Emced Alâ Şuruti'ş-Şeyhayn)
 
Te'lif: Ebu Muaz el-Çubukâbâdî
 3 cilt, Buhari veya Muslim'in şartlarına göre 1566 hadis

ez-Zeberced'de Buhari veya Muslim Şartlarına Hadis Alınan Kaynaklar:

27 Şubat 2017 Pazartesi

Her Müslümanın Evinde Bulunması Gereken Kitaplar

Din adına hurafelerin, saptırmaların, bâtıl itikad ve fiillerin yaygınlaştığı bu zamanda vahyin sahih delilleri ışığında hazırlanmış olan bu kitapları okumak, okutmak, hediye etmek bid'atlerle mücadelede davet cihadının bir zorunluluğu, asrın Müslümanlarının sorumluluğudur.
 
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat akidesine göre Türkçe te'lif yayınları okuyucularına sunan ilk ve tek yayın merkezi; Daru's-Sunne Mescidinin yayınları:
 
1- İçerisinde yalnızca sahih ve hasen rivayetlerle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu hadisler ile sahabeden mevkuf, tabiinden ve etbauttabiinden maktû eserlerden ibaret tefsir nakillerini aktaran, hayırlı oluşlarına şahitlik edilen ilk üç asırdaki selefin tefsirini içeren, sonrakilerin yorumlarından arındırılmış; Sahih Tefsir (8 cilt)
 
2- Salih selefin anlayışına göre ilk Türkçe Kur'ân Meâli; Sahih Meâl
 
3- Sahih İslam'a davette öncelikli olarak okunması, amel edilmesi ve tavsiye edilmesi mutlaka gerekli olan, bid'at ve nifak ehlini çılgına çeviren, tevhid ve sünnet ehlini gayrete çağıran, Ümmetin Salih Selefinin menhecini ortaya koyan ilk Türkçe eser: Bizden Olmayanlar
 
4- Sahih deliller ışığında erkeğin ve kadının tesettürü, haremlik selamlık, kadının yolculuğu, sosyal hayatı, eğitim ve davet faaliyetlerinde rolü gibi konuları etraflı ele alan: Sahih Tesettür
 
5- Sünnetin bağlayıcılığı etrafında oluşturulan şüphelere cevap veren, sünnetin vahiy kaynaklı oluşunu ispat eden, bid'atlerin tehlikesine ve sünnetin hayatın içerisinde olmasının zorunluluğuna dikkat çeken: Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi
 
6- Dindar insanların duygularını suiistimal ederek Müslümanın zühd ve takva hayatını yozlaştıran, kâmil dini eksikmiş gibi lanse edip nefis terbiyesini hint ve yunan felsefelerinden ithal edilen ritüellerle tahrif eden şarlatanlara karşı: Tasavvufun Hakikati
 
7- İman, İslam, nifak, küfür, şirk, fısk, zındıklık gibi terimlerin gerektiği gibi anlaşılmaması/anlatılmaması sebebiyle salih selefin çizgisinden saparak birbirine zıt iki sapma; Haricilik ve Mürcie akımlarına sebebiyet veren, üstelik bu sapıklıkları "Selefilik" maskesi altında icra etmeye çalışan desisecilerin gerçek yüzlerini ortaya koyan: Tekfir Sapması
 
8- Mezhep imamları olarak kabul edilen imamların yolundan saparak, Kur'ân ve Sahih sünnet delillerine karşı beşerî re'yleri din edinen mezhepçi sapmalara karşı, tabi olduklarını iddia ettikleri imamların yolunu hatırlatan, o imamlarının yolunun, "sahih hadislere tabi olmak" olması sebebiyle hak mezhebin ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelenlere uymak olduğunu ortaya koyan: Sahih İlmihal
 
9- ve: Abdest ve Namaz Ahkâmı
 
10- Müslümanın vahiy kaynaklı dinden sapmasına sebep olan temel etkenler: Haktan Sapmanın Temelleri
 
11- Tevhid akidesini özet ve anlaşılır bir üslupla, delillerine işaret etmek suretiyle sunan: Muhtasar Sahih Akide
 
12- 40 Hadiste Müslümanın Şahsiyeti 
 
Ey Müslüman! Hakka Davet Cihadından geri kalma ve oturanlarla beraber oturma!
 
İslam'ın düşmanı olan Yahudi, Hristiyan ve Kitapsız kafirlere karşı Müslümanların cihad edebilmeleri ancak ve ancak sahih bir iman ve sâlih amellere sahip olmalarına bağlıdır.
 
Akidelerinde Mutezile, Maturidilik, Eş'arilik, Haricilik, Mürcielik, Sufilik, Şialık gibi habis itikadlar,

Amellerinde Hanefilik, Hanbelilik, Şafiilik, Malikilik, İbn Hazmcılık, İbn Teymiyyecilik, Vahhabilik, Useymincilik, Bin Bazcılık, Elbanicilik, Mukbilcilik, Rebicilik gibi taklitler, 

Menheclerinde; kıyasçılık, re'ycilik, (kadın erkek karışık sohbetlerle) Deyyusluk, oy kullanma, videoculuk, tayyipçilik, particilik, hizipçilik, dernekçilik gibi bâtıllar olduğu sürece, her iman edenin zorunluluğu olan: Allah'a ve rasulüne itaat gerçekleşmedikçe hiçbir alanda Allah'ın yardımını almak gerçekleşmeyecektir!

Cihad için davet cihadı şarttır ve bu da ancak şaibelerden uzak sahih dine dönmekle mümkündür.
 
Sahih dine davet cihadına katılmak isteyen Allah'tan karşılığını umsun ve başına geleceklere sabretsin. Şüphesiz bu azmedilmeye değer işlerdendir!
 
Nifak ehlinin sömürdükleri ve aldatmakta oldukları muhataplarına ulaşmaması için ellerinden gelen mücadeleyi yaptıkları bu kitapları, insanlara ulaştırma gayretinde olanlara Allah cihad ecri nasip etsin. 
 
 

31 Aralık 2016 Cumartesi

Sahih Tefsir 8 Cilt Baskısı Tamamlandı!


Sahih Tefsir'in baskısı 8. cilt olarak tamamlanmıştır. Hamd ve minnet Allah'adır. Sahih Tefsir'in 7 ve 8. ciltleri, şu an baskı aşamasında olan Sahih Meâl'in baskısı tamamlandığı zaman inşâallah abonelere ulaştırılacaktır
29 Ekim 2016 Cumartesi

Sahih Meâl Çıktı!

İthal kağıt, sıvama cilt, tek renk baskı, ciltli 640 sf.
Kitap Kataloğu ve Fiyat Listesi

Dâru's-Sunne Kitap Katalogu