Ana içeriğe atla

Tavsiye Edilen Kitaplar


 Ahlaku'l-Ulema - Acurri, Ahlaku Hameleti'l-Kurân - Acurri, Sıfatu'z-Zahidin - Ebu Said İbnu'l-Arabi kitaplarının tercüme ve tahkiki: Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş - İnsan Yayınları
 Ahlak - İman İlişkisi - Tashih: Ebu Muaz
 Günahların Dökülüşü - Selim Hilali - Tercüme: Ebu Muaz -
 Ölüler İşitir mi? - Numan Alusi - Tashih: Ebu Muaz
 Çocuğumu Nasıl Terbiye Ederim - el-Adevi - Tashih: Ebu Muaz
Oruçla İlgili Tıbbî Konular - Tercüme: Ebu Muaz
Tevazu - Selim Hilali -Tercüme: Ebu Muaz

Muhaddis Sufiler - Ebu Sa'd el-Malini - Tercüme ve Tahkik: Ebu Muaz - İnsan Yayınları
 Genç Sahabeler - Heyet - Tercüme ve tahkik: Ebu Muaz - Polen yayınları
 Hanımlar İçin 1000 Fetva - Halid el-Huseynan - Tercüme: Ebu Muaz - Polen Yayınları
 Nafile Namazlar - Şeyh Bazemul - tercüme Ebu Muaz - Polen Yayınları
 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? - Abdülmelik Kasım - Tercüme: Ebu Muaz - Polen Yayınları
Kıyamet Alametleri - Muhammed Osman - tercüme: Ebu Muaz - Polen Yayınları 
 Kızma - Ahmed Abdurrahman - Tercüme: Ebu Muaz - Polen Yayınları
 Münafıklığın 50 Alameti - Hasen el-Arucmi - tercüme: Ebu Muaz - Polen Yayınları
 Niçin Namaz Kılıyoruz - Muhammed İsmail Mukaddem Tercüme: Ebu Muaz - Polen Yayınları
Ölüm Sekeratı ve Şiddeti - Salahuddin Mahmud - Tercüme Ebu Muaz - Polen Yayınları
 el-İsabe'den Seçme Sahabeler - İbn Hacer el-Askalani - Hazırlayan: Ebu Muaz - Sağlam Yayınları
Musnedu İmam Şafii - Tercüme ve Tahkik: Ebu Muaz - Sağlam Yayınları


Abdulkadir el-Geylani Müsnedi - Ebû Muaz Seyfullah Erdoğmuş
Abdulkadir el-Geylani Hayatı ve Menkıbeleri - Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş
Akidetu'l-Geylaniyye ve Şerhi - Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş
Kadınların Edepleri - Abdülmelik b. Habib - tercüme ve tahkik: Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukabadî - Ey İnsanlar Yayınları
Secdede Elleri Kaldırma Hadisleri - Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukabadî - Ey İnsanlar Yayınları
Sünnet Anlayışı mı, Sünnete Yabancılık mı? - Fethullah Gülen Örneği - Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî
İmam Suyuti'nin; Esraru'l-Kevn (Kâinatın Sırları), İnbâu'l-Ezkiyâ Bihayati'l-Enbiyâ, Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebî ve'l-Melek, el-Lum'a Fi Es'ileti'l-Ecvibeti's-Seb'a  risalelerinin tercüme ve Tahkiki: Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî
Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaâte Göre İmân ve Tevhid Akîdesi - Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî


Her Müslümanın Sahip Olması Gereken Doğru Akide - Abdüsselam Bercis, Tercüme, tashih: Ebu Muaz, İskender Evrenosoğluna Reddiye - Ebu Muaz


 

Cum'a Namazı Hükümleri ve Bid'atleri - el-Elbânî - Tashih: Ebu Muaz - Ey İnsanlar Yayınları


Ehl-i Sunnetin Esasları (Usulu's-Sunne) - Ahmed b. Hanbel - Tercüme: Ebu MuazKıyamet Alametleri - Yusuf el-Vâbil - tashih: Ebu Muaz
Kıyas ve Taklid - Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş

Önce Tevhid - el-Elbâni - Tercüme: Ebu Muaz

Tekfir Fitnesi - el-Elbâni - Tercüme: Ebu Muaz 
Hadis Ehlinin Tarihi - ed-Dihlevi - Tercüme ve Dipnotlar: Ebu Muaz


Namazda Elleri Kaldırma Kitabı - İmam Buhari - Tashih: Ebu Muaz

Çoraplar Üzerine Mesh Etmek - Kasımi, Ahmed Şakir, el-Elbani, tashih: Ebu Muaz
Niçin Sakal Bırakıyoruz? - Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem - Tercüme: Ebu Muaz

 Hanımlara Fetvalar - İbn Teymiyye - Tercüme: Ebu Muaz - Bekâ Yayınları

Bir Günde 1000 Sünnet - Halid el-Huseynan - Tercüme: Ebu Muaz 
İsa aleyhisselamın Nuzulü - Halil el-Herras - Tercüme: Ebu Muaz
Kabir Hayatı: İmam Suyuti'nin Şerhu's-Sudur kitabının sahih rivayetleri
Sahihleri çıkararak tercüme ve tahkik eden: Ebu Muaz

Cinler Alemi - İmam Suyuti'nin Laktu'l-Mercan KitabınınTercümesi
Terceme ve Tahkik: Ebu Muaz
 
İbn Teymiyye Külliyatı 9. Cild - Tercüme: Ebu Muaz - Tevhid Yayınları
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sahih Tefsir'in Ayrıcalıkları

Sahih Tefsirin Ayrıcalıkları
1- Alanında ilk denilebilecek bir çalışmadır. Yalnızca sahih ve hasen rivayetler seçilerek merfu hadisler, sahabe tefsiri, tabiîn ve tebau't-tabiin tefsiri nakledilmiş, sonrakilerin yorumlarına yer verilmemiştir. Böylece ümmetin selefinin anlayışıyla Kur'ân tefsiri tespit edilmeye çalışılmış, okuyucuyu karmaşıklığa ve ihtilaflara sürükleyen zayıf ve uydurma rivayetler ile, Kur'ân ve sahih sünnete aykırı düşen israiliyyat rivayetlerinden uzak durulmuştur. 2- Ayetlerin Türkçe mealleri verilirken yukarıda bahsedilen sahih rivayetlere dayalı meallendirme yapılmıştır. 3- Giriş kısmında sahih kaynaklara dayalı olarak Tefsir usulü ve Kur'ân öğrenimi ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir. 4-  Kitabın baskısı üç renk olarak, şamua kağıda yapılmıştır. ayetler ve sure başlıkları kırmızı, hadislerin arapça metinleri ve konu başlıkları mavi, tefsir ve rivayetlerin Türkçe metinleri ise siyah olarak renklendirilmiştir. Cilt kapağı dayanıklı termo deri, ü…

İmam Suyuti'nin İki Eseri Daha Yayınlandı

Sahih Kudsî Hadis Kulliyâtı Sağlam Yayınlarından Çıktı

7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler
(Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Muslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, Tirmizî ve İbn Mâce)
Hazırlayan: SEYFULLAH ERDOĞMUŞ

Her Müslümanın Evinde Bulunması Gereken Kitaplar

Din adına hurafelerin, saptırmaların, bâtıl itikad ve fiillerin yaygınlaştığı bu zamanda vahyin sahih delilleri ışığında hazırlanmış olan bu kitapları okumak, okutmak, hediye etmek bid'atlerle mücadelede davet cihadının bir zorunluluğu, asrın Müslümanlarının sorumluluğudur. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat akidesine göre Türkçe te'lif yayınları okuyucularına sunan ilk ve tek yayın merkezi; Daru's-Sunne Mescidinin yayınları: 1- İçerisinde yalnızca sahih ve hasen rivayetlerle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu hadisler ile sahabeden mevkuf, tabiinden ve etbauttabiinden maktû eserlerden ibaret tefsir nakillerini aktaran, hayırlı oluşlarına şahitlik edilen ilk üç asırdaki selefin tefsirini içeren, sonrakilerin yorumlarından arındırılmış; Sahih Tefsir (8 cilt) 2- Salih selefin anlayışına göre ilk Türkçe Kur'ân Meâli; Sahih Meâl 3- Sahih İslam'a davette öncelikli olarak okunması, amel edilmesi ve tavsiye edilmesi mutlaka gerekli olan, bid'at ve nifak ehlin…

Sıradışı Bir Kitap: Bizden Olmayanlar

Türkçe dilinde yazılmış ilk ve tek etraflı menhec kitabı "Bizden Olmayanlar" geçtiğimiz aylarda Dâru's-Sunne Mescidi tarafından yayınlandı.

Tekfir Sapması ve Haktan Sapmanın Temelleri Kitapları Yayında!

Sahih Meâl Çıktı!

İthal kağıt, sıvama cilt, tek renk baskı, ciltli 640 sf.