Ana içeriğe atla

Satışı Yapılan Kitaplar
İndirimli Fiyat Listesi
(İndirim Ramazan Bayramı Sonuna Kadar Geçerlidir)
Sahih Tefsir 8 cilt - 200 Tl.
Sahih İtikad Hadisleri 4 cilt - 75 Tl.
Zeberced 3 Cilt - 50 Tl.
Sahih İlmihal - 35 Tl.
Bizden Olmayanlar - 20 Tl.
Abdest ve Namaz Ahkamı - 15 Tl.
Sahih Tesettür - 30 Tl.
Sahih Meal - 10 Tl.
Tasavvufun Hakikati - 15 Tl.
Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi - 15 Tl.
Tekfir Sapması - 20 Tl.
Haktan Sapmanın Temelleri - 10 Tl.
Ehli Sünnete Göre İman ve Tevhid Akidesi - 15 Tl.
Sünnet Anlayışı mı, Sünnete Yabancılık mı? - 5 Tl.
Tefsir Usulü ve İlk 7 Surenin Tefsiri (2 cilt) - 30 Tl. 
40 Hadiste İslam Şahsiyeti - 5 Tl.
Muhtasar Sahih Akide - 5 Tl.
Hadis Ehlinin Tarihi - 7.5 Tl.
Rahmet Yağmurları - İbn Kayyım - 12.5 Tl.
Çocuk Ahkamı - İbn Kayyım - 10 Tl.
Tevbekarların Kıssaları - İbn Kudame - 7.5 Tl.
Vaazlar ve Meclisler - İbnu'l-Cevzi - 10 Tl.
Zahidlerin Sofrası - Abdülmelik Kuleyb - 7.5 Tl.
İlim Amel Etmeyi Gerektirir - Hatib el-Bağdadi - 5 Tl.
Kur'ân'ın Faziletleri - İbn Kesir - 10 Tl.
İşte Salihler Böyleydi - Halid el-Huseynan - 7.5 Tl.
Ümmet ve Ülfet - İbn Teymiyye - 7.5 Tl.

*****************Önemli Uyarı**************
İtisam yayınları/Benli kitabevinin bastığı birçok kitabın mütercimleri akidesi bozuk kimselerdir ve kitaplara saptırıcı önsözler ve dipnotlar koymuşlardır.
Mesela A.Samet Afaracı diye birisi nedense piyasada daha önce tercümesi bulunan kitapları tercüme etmeyi tercih etmekte ve önsözlerinde mezhep taklidi şirkine ve zayıf hadislerle amel etmeye davet etmektedir.
Burak Akça diye birisi, İbn Teymiyye'nin Ümmet ve Ülfet Risalesinin tercümesinde; Abdulfettah Ebu Gudde zındığına rahmet okumakta, "Ebu Hanife'yi öven ehli sünnet alimleri olduğu" şeklinde bir intibâ vererek yalan söylemekte, Selefî menhecin düşmanı olan Muhammed Avvame, Fatih Kaya gibi saptırıcıların sözlerine yer vermekte, Darekutni'nin bid'at ehli imamı Bakillani'ye gevşeklik göstererek Ebu Zer el-Herevi'nin Eşarî'liğe sapması kıssasını örnek bir davranış gibi lanse etmekte, mezheplerin re'ye dayalı içtihadlarının dini tamamlayan unsurlar olduğunu söylemekte, bid'at ehline karşı berâ gösterilmesi gibi ümmetin alimlerinin icma ettiği esaslara saldırmaktadır! Halbuki kitabın müellifi olan İbn Teymiyye, zikredilen sapmalardan berîdir.
Bâtıl üzerinde birleşmeye çağıran bu İhvanu Muslimin zihniyetindeki hâin anlayışlar bugünkü Müslüman ümmeti ifsat eden en büyük düşmanlardır.
Satışını yapmak durumunda kaldığımız klasik kaynaklara yapılan bu tercümelerde, mütercimlerin bu gibi saptırıcı yorumlarına ve dipnotlarına uyarı yapmak üzerimizde bir hakkı açıklama zorunluluğudur.
 SAHİH İTİKAD HADİSLERİ 4 Cild
İthal kağıt, tek renk baskı

Tefsir Usulü ve ilk 7 surenin tefsiri 2 cilt
Termo deri cilt, Şamua kağıt, 3 renk baskı 
(Sahih Tefsir'in İlk 2 Cildidir)


Muhtasar Sahih Akide - Ebu Muaz
karton kapak - 2 renk baskı 

İlim Amel Etmeyi Gerektirir - Hatib el-Bağdadi


İşte Salihler Böyleydi - Halid el-Huseynan

Ümmet ve Ülfet Risalesi - İbn Teymiyye

Kur'ân'ın Faziletleri - İbn Kesir


 

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sahih Tefsir'in Ayrıcalıkları

Sahih Tefsirin Ayrıcalıkları
1- Alanında ilk denilebilecek bir çalışmadır. Yalnızca sahih ve hasen rivayetler seçilerek merfu hadisler, sahabe tefsiri, tabiîn ve tebau't-tabiin tefsiri nakledilmiş, sonrakilerin yorumlarına yer verilmemiştir. Böylece ümmetin selefinin anlayışıyla Kur'ân tefsiri tespit edilmeye çalışılmış, okuyucuyu karmaşıklığa ve ihtilaflara sürükleyen zayıf ve uydurma rivayetler ile, Kur'ân ve sahih sünnete aykırı düşen israiliyyat rivayetlerinden uzak durulmuştur. 2- Ayetlerin Türkçe mealleri verilirken yukarıda bahsedilen sahih rivayetlere dayalı meallendirme yapılmıştır. 3- Giriş kısmında sahih kaynaklara dayalı olarak Tefsir usulü ve Kur'ân öğrenimi ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir. 4-  Kitabın baskısı üç renk olarak, şamua kağıda yapılmıştır. ayetler ve sure başlıkları kırmızı, hadislerin arapça metinleri ve konu başlıkları mavi, tefsir ve rivayetlerin Türkçe metinleri ise siyah olarak renklendirilmiştir. Cilt kapağı dayanıklı termo deri, ü…

İmam Suyuti'nin İki Eseri Daha Yayınlandı

Sahih Kudsî Hadis Kulliyâtı Sağlam Yayınlarından Çıktı

7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler
(Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Muslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, Tirmizî ve İbn Mâce)
Hazırlayan: SEYFULLAH ERDOĞMUŞ

Her Müslümanın Evinde Bulunması Gereken Kitaplar

Din adına hurafelerin, saptırmaların, bâtıl itikad ve fiillerin yaygınlaştığı bu zamanda vahyin sahih delilleri ışığında hazırlanmış olan bu kitapları okumak, okutmak, hediye etmek bid'atlerle mücadelede davet cihadının bir zorunluluğu, asrın Müslümanlarının sorumluluğudur. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat akidesine göre Türkçe te'lif yayınları okuyucularına sunan ilk ve tek yayın merkezi; Daru's-Sunne Mescidinin yayınları: 1- İçerisinde yalnızca sahih ve hasen rivayetlerle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu hadisler ile sahabeden mevkuf, tabiinden ve etbauttabiinden maktû eserlerden ibaret tefsir nakillerini aktaran, hayırlı oluşlarına şahitlik edilen ilk üç asırdaki selefin tefsirini içeren, sonrakilerin yorumlarından arındırılmış; Sahih Tefsir (8 cilt) 2- Salih selefin anlayışına göre ilk Türkçe Kur'ân Meâli; Sahih Meâl 3- Sahih İslam'a davette öncelikli olarak okunması, amel edilmesi ve tavsiye edilmesi mutlaka gerekli olan, bid'at ve nifak ehlin…

Sıradışı Bir Kitap: Bizden Olmayanlar

Türkçe dilinde yazılmış ilk ve tek etraflı menhec kitabı "Bizden Olmayanlar" geçtiğimiz aylarda Dâru's-Sunne Mescidi tarafından yayınlandı.

Tekfir Sapması ve Haktan Sapmanın Temelleri Kitapları Yayında!

Sahih Meâl Çıktı!

İthal kağıt, sıvama cilt, tek renk baskı, ciltli 640 sf.